ONGD ASSOCIADES

Com associar-se

Les nostres accions es divideixen en àrees que es corresponen amb els objectius fundacionals: la cohesió, la coordinació de les entitats de les Illes Balears que treballen al voltant de la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat i la participació en el disseny de les polítiques de cooperació.

En la Coordinadora de ONGD de les Illes Balears, com a federació d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament sense ànim de lucre, pretenem col·laborar amb les organitzacions sòcies per a desenvolupar campanyes, estudiar qüestions d’interès comú, unificar esforços i coordinar-se per a realitzar activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament, drets humans i prevenció de conflictes.

Procés d’admissió

Benvolgut/da responsable de l’entitat interesada en adherir-se a la CONGDIB,

Adjuntem els Estatuts de la Federació on es concreten els requeriments per formar-ne part i els drets i deures dels membres. En el moment d’adhesió és imprescindible una acceptació explícita dels mateixos així com del Codi de conducta de la Coordinadora Estatal d’ONGs (CONGDE).

Així mateix l’informem que el procés d’admissió a la Federació d’associacions “Coordinadora d’ONGs de cooperació per al desenvolupament” (CONGDIB), requereix:

  1. Emplenar el document de sol·licitud d’admissió, incloent-hi els avals de dues organitzacions membres de la CONGDIB
  2. Adjuntar:
    • Els estatuts legalitzats de l’organització.
    • La memòria d’activitats del darrer any aprovada en Assemblea.
    • L’organigrama amb noms i cognoms de la Junta de govern actual.
  3. Una vegada rebuda la documentació esmentada, l’admissió serà resolta per la Junta de govern i haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.